16 februari 20.15 huishoudelijke vergadering VERON Arnhem

Agenda voor de huishoudelijke vergadering van VERON afdeling A06 Arnhem te houden op 16 februari 2018VERON

1. Opening & mededelingen
• Openingswoord van de voorzitter
• Silent Keys
o Joop Immerzeel PE1CKO
o J Isbrucker
2. Verslag huishoudelijke vergadering van 2017
• Behandeling, beantwoorden evt vragen & opmerkingen
• definitieve vaststelling
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris
• Behandeling, beantwoorden evt vragen & opmerkingen
• ondertekening door voorzitter en secretaris voor definitief tbv HB
4. Financieel verslag penningmeester over 2017 en begroting 2018
• rapportage van de kascommissie
• goedkeuring jaarrekening 2017
• bespreking begroting 2018
• benoeming nieuw lid kascommissie voor financieel verslag 2018
5. Afvaardiging A06 naar de 79e VERON Verenigingsraad te Apeldoorn
• delegatie vanuit A06 vastleggen naar VR
• voorstellen voor de VR doornemen en stemgedrag A06 bepalen
• ondertekenen volmacht afvaardiging VR
6. Activiteiten
• lezingen
• input & suggesties leden
7. Rondvraag
8. Sluiting